Algemene voorwaarden

1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen FUNKEY VOF, met zetel te 9000 Gent, Clematissestraat 10, en met als ondernemingsnummer 0680.777.078 en haar Klant (Adverteerder of Gebruiker). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Als Adverteerder wordt beschouwd: diegene die teambuilding en of groepsactiviteiten organiseert en die wenst te promoten via www.funkeydev.wpengine.com. Als Gebruiker wordt beschouwd: diegene die op de database van www.funkeydev.wpengine.com teambuilding en groepsactiviteiten zoekt en offertes opvraagt of diegene die aan FUNKEY een opdracht geeft om een teambuildingsactiviteit te organiseren.

3. De offertes van FUNKEY zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geldig gedurende een termijn van 30 dagen, waarna FUNKEY het recht heeft om de offerte eenzijdig te wijzigen. De offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer de Klant schriftelijk bevestigt

4. De facturen van FUNKEY zijn betaalbaar aan FUNKEY binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bovendien is er, na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitair schadebeding verschuldigd van 12% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 25,00 EUR. Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling, kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen. FUNKEY heeft het recht om schuldvorderingen ten opzichte van de Adverteerder of Klant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de Adverteerder of Klant ten opzichte van FUNKEY.

5.

5.1 Indien er bij FUNKEY op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt FUNKEY zich uitdrukkelijk het recht toe voor om voor nog uit te voeren prestaties een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert om op het verzoek van FUNKEY in te gaan, behoudt FUNKEY zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden of ingeval van niet-betaling, naar keuze van FUNKEY, haar prestaties op te schorten. Daarnaast worden bij niet-betaling van een factuur op vervaldag alle nog niet vervallen schuldvordering op de Adverteerder dan wel de Gebruiker, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

5.2 FUNKEY behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen.

5.3 Wanneer FUNKEY in de hierboven omschreven gevallen overgaat tot onmiddellijke en eenzijdige ontbinding is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd. In voorkomend behoudt FUNKEY zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die FUNKEY meer heeft geleden en worden alle vorderingen van FUNKEY op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6.1 In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst/activiteit door de Klant blijft deze gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten o.m. voor concept, research, enz. en van een schadevergoeding voor de door FUNKEY gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 50% van de overeengekomen prijs, behoudens het recht van FUNKEY om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

6.2 In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst/activiteit door de Klant minder dan 14 dagen voor het geplande event blijft deze gehouden tot betaling van het volledige gefactureerde bedrag.

7. FUNKEY garandeert ten aanzien van de Adverteerder geen minima aan offerte aanvragen noch kan zij garant staan voor de waarachtigheid van de ingevulde offerte aanvragen. FUNKEY neemt na het doorgeven van de offerteaanvraag of de organisatie van de FUNKEY SURPRISE geen aansprakelijkheid op zich voor het verdere verloop van de activiteiten ten aanzien van de Gebruiker en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor wanbetaling van de Gebruiker aan de Adverteerder.

8. FUNKEY staat niet garant voor de feilloze werking van een computerconguratie, dit zowel door externe factoren (stroomuitval, bliksem, …) als door factoren eigen aan de computerconguratie (netwerkstoringen, …), waarbij o.m. onverwacht verlies van programma’s en/of gegevens kan optreden

9.

9.1 FUNKEY is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordiger in het kader van de uitoefening van professionele activiteiten. FUNKEY is slechts aansprakelijk voor eigen bedrog, fraude en opzettelijke fout.

9.2 FUNKEY verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. FUNKEY is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

9.3 Voor zover FUNKEY bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden (zoals maar niet beperkt tot een Adverteerder), kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware fout of opzettelijke fout.

9.4 FUNKEY staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de Klanten, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van FUNKEY. Bij schade of verlies van tijdens evenementen door FUNKEY of de Adverteerder beschikbaar gesteld materiaal zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend aan de Gebruiker. De Klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onaangepast of onveilig gedrag van haar deelnemers of medewerkers.

9.5 FUNKEY is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de door haar bemiddelde activiteiten. De Klant verbindt er zich toe om voor de duur van het evenement een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

9.6 FUNKEY heeft het recht om een activiteit te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op de leveren voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van de activiteit kunnen verstoren of wanneer het evenement om welke reden ook verboden of verhinderd wordt door de overheid. FUNKEY kan in geen geval tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. De Klant blijft in voorkomend geval wel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten.

9.7 FUNKEY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt niet limitatief verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Adverteerders evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Klant of FUNKEY is voorgeschreven, alsook natuurverschijnselen zoals overstromingen, storm, enz., en alle omstandigheden die aan de redelijke controle van FUNKEY ontsnappen.

9.8 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van FUNKEY is te allen tijde beperkt tot een bedrag van 25.000 EUR per schadegeval. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens FUNKEY vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij een bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

10. De Klant verleent behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst aan FUNKEY de toestemming voor registratie van de activiteiten op video of foto en aanwending van deze beelden ter promotie van FUNKEY.

11.

11.1 FUNKEY zal in het kader van de contractuele relatie met de Klant/ via onlineregistratieformulieren/ tijdens de registratie- en reserveringsproces persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens van de Klant die o.a. kunnen verzameld worden zijn: e-mailadressen, naam, GSM-nummer, geboortenaam, taalkeuze). De Klant geven hierbij ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. FUNKEY treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van gemaakte bestellingen en reservaties en direct marketing van FUNKEY (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief). De Klant stemt ermee in dat de gegevens kunnen worden verwerkt en meegedeeld aan de met FUNKEY contractueel verbonden ondernemingen. De Klant stemt er tevens mee in dat de gegevens kunnen worden verkocht. Elke Klant heeft een inzage en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van FUNKEY. Dit inzage- en correctierecht kan via een gedateerde en ondertekende brief aan FUNKEY worden uitgeoefend. Elke Klant kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door FUNKEY hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de zetel van FUNKEY. De Klant heeft eveneens het recht om de aanmelding van FUNKEY in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. FUNKEY neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De Klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De Klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de Klant zou lijden door het onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op FUNKEY kan worden verhaald.

11.2 FUNKEY kan anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard (browsertype of IPadres), het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de FUNKEY website gekomen bent en waarlangs u die verlaat. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruik om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

11.3 Er kunnen automatisch cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies’ zijn stukjes informatie met alleen tekst die een website voor registratiedoeleinden overdraagt aan de harde schijf van een persoon of andere apparatuur voor browsen op websites. De website kan met behulp van cookies belangrijke informatie onthouden waardoor uw gebruik van de website gemakkelijker wordt gemaakt en kunnen worden gebruikt om aanbiedingen of promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. U kunt de cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie wordt geïnstalleerd. Indien u alle cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van alle functies van deze website. Indien u instemt met het gebruik van cookies tijdens een bezoek aan de website, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

12. De nietigheid van een clausule van de algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

13. De overeenkomsten met FUNKEY zijn onderworpen aan en zullen geïnterpreteerd worden volgens het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomsten zullen, bij gebrek aan minnelijke regeling, worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent.