In de kijker

Mededeling COVID-19

Beste klanten,

Vanaf 8 juni mogen we onze activiteiten eindelijk (gedeeltelijk) terug opstarten.

Uit het ministerieel besluit is gebleken dat volgende activiteiten terug mogen worden georganiseerd:

Artikel 4 van het besluit van 5 JUNI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 

Activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen tot en met 30 juni 2020, en van maximum 50 personen vanaf 1 juli 2020, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. 

De gezondheid, de veiligheid en het fysieke welzijn van ieder van jullie, onze medewerkers en partners is onze belangrijkste prioriteit. Ook bij de heropstart van de activiteiten willen we de veiligheid van onze klanten, partners en medewerkers garanderen en daarom hebben we het het Covid-19 protocol opgesteld.

Ons protocol is volledig in overeenstemming met de gouden regels uit het ministerieel besluit:

  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Covid -19 protocol Funkey Teamevent

In dit protocol is beschreven hoe Funkey verwacht dat de medewerkers van Funkey, de begeleiders van de teambuilding partners en de deelnemers dienen te handelen tijdens een teambuilding die plaats heeft tijdens de periode met extra veiligheidsmaatregelen ten gevolge van Covid-19.  

Het protocol is voor iedereen (zowel voor de medewerkers en de partners van Funkey als voor de deelnemers) gelijk en iedereen dient zich er zo goed mogelijk aan te houden.

1: Algemeen

Het Covid-19 Protocol wordt besproken met de klant en door hem goedgekeurd en ondertekend.

SOCIAL DISTANCING

De teambuilding activiteiten worden zo aangepast dat het voor iedereen mogelijk is om op 1.5m afstand te blijven van elkaar. De begeleidende partner bewaakt tijdens de activiteiten dat de deelnemers deze maatregelen respecteren.

HYGIENE

Er worden altijd voldoende desinfectiemiddelen voorzien door de partner, zowel voor de deelnemers als voor het personeel. Ook het materiaal wordt met ontsmettingsmiddelen gereinigd.

Voor het gebruik van een activiteit en tijdens de activiteit worden de materialen extra schoongemaakt en gedesinfecteerd.

De klant voorziet zelf handschoenen en mondmaskers voor de deelnemers. In uitzonderlijke gevallen kunnen deze op vraag van de klant voorzien worden door de partner tegen een vooraf afgesproken prijs.

ANNULERING/VERPLAATSING

De algemene annuleringsvoorwaarden van Funkey worden versoepeld. Als de activiteit niet mag doorgaan omwille van de overheidsmaatregelen van Covid-19 dan kan de activiteit te allen tijde geannuleerd worden. Indien mogelijk wordt in overleg met de klant een vervangende activiteit voorzien die wel mag doorgaan. Ander probeert Funkey steeds de activiteit te verplaatsen naar een latere datum en bezorgt Funkey een tegoedbon aan de klant als deze al een voorschot heeft betaald. Slechts in uitzonderlijke gevallen is een annulering met terugbetaling mogelijk.

2: De Deelnemers

Als iemand gezondheidsklachten heeft (hoesten, koorts, verlies van smaak, pijn) vragen wij om niet deel te nemen aan de activiteit of teambuilding en indien nodig contact op te nemen met een zorgkundige.

De partner van Funkey past de sociale afstand regel, de zogenaamde “social distancing” van 1.5m consequent toe en wij vragen dan ook dat elke deelnemer van de klant zich hieraan houdt.

Voorafgaand aan elke activiteit zullen de deelnemers hun handen kunnen ontsmetten. Wij raden aan zoveel mogelijk de handen te wassen.

Wij vragen iedereen, zoals door de overheid met nadruk aangeraden wordt, een mondmasker te dragen. Uit respect voor het milieu geven wij de voorkeur aan de door de deelnemer zelf voorziene herbruikbare variant.

We vragen begrip aan de klant en de deelnemers voor de tijd die besteed wordt aan het ontsmetten van de materialen tijdens de activiteit.

3: De Activiteiten

De partners van Funkey bieden activiteiten aan die met de inachtneming van de overheidsmaatregelen kunnen doorgaan.

Voor het begin van elke activiteit zal de begeleider de specifieke veiligheidsmaatregelen aan de deelnemers meedelen.

Om te kunnen handelen conform de regels zullen de deelnemers in sommige gevallen in kleinere subgroepen onderverdeeld worden. Dit kan in overleg met de klant besproken worden.

4: De Begeleiders

Ook aan de begeleiders wordt gevraagd gezondheidsklachten tijdig te melden, contact op te nemen met een zorgkundige en geen risico te nemen en niet deel te nemen aan het evenement.

De begeleiders zorgen er in eerste instantie voor dat alles veilig kan verlopen en dat de maatregelen opgenomen in dit protocol opgevolgd worden. De begeleider zet voor elke activiteit de veiligheidszones af, zorgt dat het ontsmettingsmateriaal klaar staat en beschikbaar is voor elke deelnemer en ontsmet het materiaal wanneer nodig.

Elke begeleider draagt een mondmasker en beschermende handschoenen.

Op deze manier willen we jullie toch een uitzonderlijke ervaring laten beleven die de banden tussen de deelnemers versterkt en waarbij de veiligheid gegarandeerd is.

Aarzel niet met ons contact op te nemen als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Take Care!!

Het Funkey Team